User Login

ข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง กอท. ฮล.

ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ
001
E489/2558
ไทย: นายนัตพงศ์ ชูปาน
EN:
ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ (ไทย/English)
001
76E4890010958
สินค้าผลิตภัณฑ์ เตรื่องแกงส้ม ตราชูปาน
002
76E4890020958
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงกะทิ ตราดวงใจ
003
76E4890030958
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงเผ็ด ตราดวงใจ