User Login

ข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง กอท. ฮล.

ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ
001
D 462/2557
ไทย: กลุ่มแม่บ้านบางมรวน
EN:
002
D 448/2557
ไทย: กลุ่มแม่บ้านบ้านเขาปิหลาย
EN:
003
D 382/2557
ไทย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
EN:
004
C 258/2555
ไทย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง
EN:
005
B 922/2554
ไทย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร
EN:
006
D 393/2557
ไทย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน
EN:
007
D 552/2557
ไทย: ครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
EN:
008
D 549/2557
ไทย: ชารันต์ ฟาร์ม
EN:
009
E 146/2558
ไทย: ซี แคนู ฟอร์ ยู
EN:
010
C 266/2555
ไทย: นางสุมิตร ศุภผล
EN:
011
E 294/2558
ไทย: น้ำดื่ม จีบีวอเตอร์
EN:
012
E 653/2559
ไทย: น้ำดื่มไข่มุก วอเตอร์
EN:
013
D 547/2557
ไทย: บริษัท ทีทูเอส เนเชอรัล พาวเวอร์ จำกัด
EN:
014
D 579/2557
ไทย: บริษัท ศรีกระบี่ จำกัด ผลิตโดย ร้านเจ้น้อง
EN:
015
D 548/2557
ไทย: ร้านหงี่หลอง (จี้หมิก)
EN:
016
E 656/2559
ไทย: ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
EN:
017
B 792/2554
ไทย: ร้านเจ้นิด
EN:
018
C 290/2555
ไทย: ร้านเจ๊แดง
EN:
019
C 392/2555
ไทย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีและเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนบางแดด
EN:
020
D 447/2557
ไทย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีบ้านเชี่ยวหลอด
EN:
021
C 779/2556
ไทย: ห้างหุ้นส่วน ที.ดับเบิ้ลยู.ซี 2011
EN:
022
E 654/2559
ไทย: ฮาวาข้าวเกรียบ
EN:
023
D 551/2557
ไทย: แม่บ้าน โดยร้านเจ้น้อง
EN:
024
D 636/2557
ไทย: โรงเชือดสัตว์สนธยา
EN:
ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ (ไทย/English)
001
76 D462 001 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกแกง
002
76 D 488 001 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกแกง ตรากลุ่มแม่บ้านบ้านเขาปิหลาย
003
43 D 382 001 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งเสียบสามรส ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
004
43 D 382 002 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งเสียบรสต้มยำ ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
005
43 D 382 003 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบรสธรรมชาติ ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
006
43 D 382 004 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาฉิ้งฉ้างอบสมุนไพร ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
007
43 D 382 005 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาข้าวสารทอดกรอบรสธรรมชาติ ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
008
43 D 382 006 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งย่าง ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
009
43 D 382 007 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ไตปลาแห้ง ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
010
43 D 382 008 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาเค็ม ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
011
43 D 382 009 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
012
43 D 382 010 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกมะขามกุ้งแห้ง ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า
013
76 C258 001 07 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ ตราคุณขวัญ
014
76 C258 002 07 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาข้าวสาร ตราคุณขวัญ
015
76 C258 003 07 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาเค็ม ตราคุณขวัญ
016
76 C258 004 07 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งเสียบปรุงรส ตราคุณขวัญ
017
76 C258 005 07 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาสำเร็จรูป ตราคุณขวัญ
018
83 C258 006 07 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมเต้าส้อ ตราคุณขวัญ
019
76 C258 007 07 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ ถัวเคลือบ ตราคุณขวัญ
020
83 C258 008 07 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมดอกพิงงา ตราคุณขวัญ
021
76 C258 009 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ต้มยำกรอบกุ้งเสียบ ตราคุณขวัญ
022
43 C258 010 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาสามรส ตราคุณขวัญ
023
76 C258 011 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกมะขามกุ้งเสียบ ตราคุณขวัญ
024
76 C258 013 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกตะไคร้กุ้งฝอย ตราคุณขวัญ
025
86 C258 019 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ถั่วทอดกระเทียม ตราคุณขวัญ
026
95 C258 020 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขิงผงสำเร็จรูปตราคุณขวัญ
027
43 B922 001 07 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งย่าง ตราทรัพย์สมุทร
028
71 B922 002 07 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ กะปิกุ้ง ตราทรัพย์สมุทร
029
43 B922 003 07 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาเชียง ตราทรัพย์สมุทร
030
16 B922 004 07 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกง
031
78 B922 005 07 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ กะปิหวาน ตราทรัพย์สมุทร
032
76 D393 001 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกแกง ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน
033
95 D393 002 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขืงผงสำเร็จรูป ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน
034
84 D393 003 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบสมุนไพรขมิ้น ตรากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน
035
76 D 552 001 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
036
76 D 552 002 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำรพิกมะขามกุ้งแห้ง ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
037
76 D 552 004 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกตะไคร้กุ้งเสียบ ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
038
76 D 552 005 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกตาแดง ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
039
76 D 552 006 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาย่าง ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
040
76 D 552 007 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาเค็ม ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
041
76 D 552 008 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกมันกุ้ง ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
042
76 D 552 009 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกบูดู ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
043
76 D 552 010 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาร้า ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
044
76 D 552 011 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำรพิกไตปลา ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
045
76 D 552 012 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกพริกไทยดำ ตราครัวใต้ ผลิตโดยร้านเจ้น้อง
046
30 D 549 001 10 57
ฮาลาลอื่นๆ เชือดโคตามหลักการศาสนาอิสลาม
047
100 E146 001 07 58
ร้านอาหาร ครัวฮาลาล
048
76 C 266 001 04 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาคั่วกลิ้ง ตรานางสุมิตร ศุภผล
049
76 C 266 002 08 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งเสียบสมุนไพร ตรานางสุมิตร ศุภผล
050
76 C 266 003 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ ตรานางสุมิตร ศุภผล