User Login

ข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง กอท. ฮล.

ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ
001
C 334/2555
ไทย: ธาราทิพย์ กุ้งอบแห้ง
EN:
002
D562/2557
ไทย: นางณัฐสุภางค์ ผลิตาชุติมา
EN:
003
C 412/2555
ไทย: นายศักดิสิทธิ์ ศรีหะรัญ
EN:
004
A 619/2549
ไทย: บริษัท ทรัพย์สำเภา จำกัด
EN:
005
A 338/2547
ไทย: บริษัท ราน้ำแร่ (ประเทศไทย) จำกัด
EN:
006
E 661/2559
ไทย: บริษัท อาร์ เอ็น ระนอง จำกัด
EN:
007
B 676/2553
ไทย: ร้านหย่งเจิ้นตราเพชร
EN:
008
D 607/2557
ไทย: สิริมา เหล็นเส็บ
EN:
009
C 192/2555
ไทย: สุธาทิพท์ สุคนธาภิรมย์
EN:
010
A042/2546
ไทย: อันดามันซีฟู้ด จำกัด
EN:
011
A906/2550
ไทย: แชมป์ระนอง
EN:
ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ (ไทย/English)
001
43 C 334 001 10 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งอบแห้ง ตราธาราทิพย์ กุ้งอบแห้ง
002
83 D562 001 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปัง ตราขนมอร่อย
003
83 D 562 002 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปังแซนวิช ตราขนมอร่อย
004
83 D 562 003 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ โดนัททอด ตราขนมอร่อย
005
83 D 562 004 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมไข่ ตราขนมอร่อย
006
20 C412 001 11 55
ฮาลาลอื่นๆ เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
007
43 A 619 001 02 49
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาทะเลแช่เยือกแข็ง
008
43 A 619 002 02 49
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปูทะเลแช่เยือกแข็ง
009
43 A 619 003 10 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งทะเลแช่เยือกแข็ง
010
43 A 619 004 10 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ หอยทะเลแช่เยือกแข็ง
011
43 A 619 005 10 54
สินค้าผลิตภัณฑ์ หมึกทะเลแช่เยือกแข็ง
012
43 A 619 006 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นปลาหมึก
013
43 A 619 007 10 56
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปูชุบแป้ง
014
43 A 619 008 10 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นปลาแซลม่อน
015
90 A 338 001 11 47
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ราน่า
016
90 A 338 003 01 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ สเปรย์น้ำแร่ ตราเรเดียนซ์
017
90 A 338 002 01 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม ตรา ดาน่า
018
43 E 661 001 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งแช่แข็ง ตรา R.N.
019
43 E 661 002 01 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ หอยแช่แข็ง ตรา R.N.
020
43 E 661 003 01 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปูแช่แข็ง ตรา R.N.
021
43 E 661 004 01 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาแช่แข็ง ตราR.N.
022
73 B 676 001 09 53
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืชบรรจุหีบห่อ ตราเพชร
023
43 D 607 003 11 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นกุ้ง ตราฮูดา
024
43 D 607 004 11 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นปลา ตราฮูดา
025
43 D 607 006 11 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นหมึก ตราฮูดา
026
20 C 192 001 06 55
ฮาลาลอื่นๆ เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
027
43 A042 001 10 46
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง บล็อก
028
43 A042 002 10 46
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง ไอ. คิว. เอฟ
029
43 A042 003 10 46
สินค้าผลิตภัณฑ์ กุ้งต้มแช่แข็ง ไอ. คิว. เอฟ
030
43 A906 002 07 50
สินค้าผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อ ตราแชมป์
031
43 A906 001 07 50
สินค้าผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นปลา ตราแชมป์