User Login

ข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง กอท. ฮล.

ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ
001
B 618/2553
ไทย: กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีชุมชนนาส้อง
EN:
002
B 222/2552
ไทย: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเหรียง
EN:
003
E 452/2558
ไทย: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบุชรอ
EN:
004
C 413/2555
ไทย: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีเกษตรพัฒนา
EN:
005
C 616/2555
ไทย: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านตะโหมด
EN:
006
B 215/2552
ไทย: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง
EN:
007
G 843/2560
ไทย: กลุ่มเครื่องแกงนอโม
EN:
008
B 615/2553
ไทย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประชาบำรุง
EN:
009
A 829/2550
ไทย: กลุ่มไก่ทอดฮาลาลแม่ขรี
EN:
010
E 741/2559
ไทย: กะละแมแม่คลาย
EN:
011
C 162/2555
ไทย: ขนมปั้นสิบแพรทอง
EN:
012
G 687/2560
ไทย: ข้าวเกรียบเห็ดสามสหาย
EN:
013
G057/2560
ไทย: ฐ บ้านยาไทย
EN:
014
E 556/2559
ไทย: น้ำดื่มนารีเฟรช
EN:
015
D 173/2557
ไทย: น้ำแร่ธรรมชาติ กรีน ไลฟ์
EN:
016
F 238 / 2559
ไทย: บริษัท บวรเวชสมุนไพร จำกัด
EN:
017
G 551/2560
ไทย: บริษัท รัตน์นรินทร์ จำกัด
EN:
018
E 863/2559
ไทย: บริษัท ริซซี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
EN:
019
G 253/2560
ไทย: บริษัท ล่องแก่งชมดาว
EN:
020
F 234 / 2559
ไทย: บริษัท สามราศี สยามเอเชีย จำกัด
EN:
021
G 129/2560
ไทย: บริษัท หมีขาว เบเกอรี่ จำกัด
EN:
022
C 715/2556
ไทย: บริษัท เดอะซัน สแน็ค จำกัด
EN:
023
C 799/2556
ไทย: บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
EN:
024
A 749/2549
ไทย: บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟูดส์ จำกัด
EN:
025
E 615/2559
ไทย: บ้านขนมครูเอก
EN:
026
E 742/2559
ไทย: บ้านเครื่องแกง
EN:
027
E 700/2559
ไทย: พิณทองเพื่อการผลิต
EN:
028
B 614/2553
ไทย: ร้านกุ้งแก้วสอลิหะ
EN:
029
C 146/2555
ไทย: ร้านขนนปั้นขลิบไส้ปลา น้องหนี่ง
EN:
030
A 005/2546
ไทย: ร้านทับทิมไทย - พัทลุง
EN:
031
B 342/2552
ไทย: ร้านบ้านขนมลุง
EN:
032
E 768/2559
ไทย: ร้านปาดิโอ
EN:
033
E 616/2559
ไทย: ร้านลูกหยีแม่ลูกดำ
EN:
034
B 401/2552
ไทย: ร้านเค้กก้องฟ้า
EN:
035
C 318/2555
ไทย: ร้านแบบไทย
EN:
036
D 886/2558
ไทย: ลูกชิ้นอาดัม
EN:
037
B 292/2552
ไทย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านการเกษตรกรบ้านเพ็งอาด
EN:
038
B 385/2552
ไทย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสตรีเกษตรกรโหล๊ะจังกระ
EN:
039
D 511/2557
ไทย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาทุ่งข่าม่วงเตี้ย
EN:
040
D 806/2558
ไทย: วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านควนปอม
EN:
041
G 389/2560
ไทย: วิสาหกิจชุมชนชมรมสื่อแห่งปัญญาพัฒนาเกษตรยั่งยืน
EN:
042
D 160/2557
ไทย: วิสาหกิจชุมชนธารน้ำใส
EN:
043
C 883/2556
ไทย: วิสาหกิจชุมชนบ้านลำในใต้
EN:
044
G 842/2560
ไทย: วิสาหกิจชุมชนสิงหาสามัคคี
EN:
045
D 512/2557
ไทย: วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตำมือกลุ่มแม่บ้านนามะพร้าว
EN:
046
F 629/2559
ไทย: ศรีนองน้ำดื่ม
EN:
047
A 451/2548
ไทย: สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
EN:
048
B 240/2552
ไทย: หนี่ง สอง สาม มาร์เก็ตติ้ง
EN:
049
B 532/2553
ไทย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ของฝากแพรทอง
EN:
050
C 931/2556
ไทย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชศิลป์ เบเวอร์เรจ
EN:
ลำดับ
เลขที่รับรองฯ
ชื่อฯ (ไทย/English)
001
76 B 618 001 06 53
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงเผ็ด
002
76 B 618 002 06 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงส้ม
003
53 B 222 002 04 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ กล้วยฉาบอบเนย
004
53 B 222 003 09 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ กล้วยไข่แบบสไลซ์รสเค็ม
005
44 E 452 001 10 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาสวรรค์สมุนไพรพร้อมรับประทาน ตรา ปลาสวรรค์สมุนไพร นาน่า
006
44 E 452 002 10 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาสวรรค์สมุนไพรพร้อมปรุง ตรา ปลาสวรรค์สมุนไพร นาน่า
007
44 E 452 003 10 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาดุกแดดเดียว ตรา ปลาสวรรค์สมุนไพร นาน่า
008
44 E 452 004 10 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ เนื้อปลาไร้กระดูก ตรา ปลาสวรรค์สมุนไพร นาน่า
009
44 E 452 005 10 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ ปลาดุกร้า ตรา ปลาสวรรค์สมุนไพร นาน่า
010
52 C 413 001 10 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ กล้วยกรอบแก้ว
011
53 C 161 001 04 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ ทุเรียนทอดกรอบ
012
88 B 215 003 12 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ข้าวพองสังข์หยดอบกรอบ ตรา พอง พอง
013
88 B 215 004 12 58
สินค้าผลิตภัณฑ์ ข้าวพองำรซร์เบอร์รี่อบกรอบ ตรา พอง พอง
014
55 B 215 001 11 51
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม
015
88 B 215 002 08 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวมอดคั่ว
016
76 G 843 001 10 60
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงส้ม
017
76 G 843 002 10 60
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงกะทิ
018
76 G 843 003 10 60
สินค้าผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงเผ็ด
019
83 B 615 001 06 53
สินค้าผลิตภัณฑ์ โรตีกรอบ
020
27 A 829 001 02 50
สินค้าผลิตภัณฑ์ ไก่ทอดแม่ขรี
021
27 A 829 002 04 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ ไก่อบน้ำปลา
022
81 E 741 001 03 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ กาละแมรสทุเรียน
023
81 E 741 002 03 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ กาละแมรสใบเตย
024
81 E 741 003 03 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ กาละแมรสนม
025
83 C 162 001 03 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปั้นสิบไส้ปลา
026
83 C 162 002 03 55
สินค้าผลิตภัณฑ์ ขนมปั้นสิบไส้ไก่
027
84 G 687 001 08 60
สินค้าผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรีบเห็ดสามสหาย
028
11 G 057 001 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ยาสตรี ตราสกายฟี่
029
11 G 057 002 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ยาบำรุงร่างกาย ตรา สกายฟี่
030
11 G 057 003 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตรา สกายฟี่
031
11 G 057 004 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ยาแก้ลมวิงเวียง ตรา สกายฟี่
032
11 G 057 005 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ยาแก้ไอ ตรา สกายฟี่
033
11 G 057 006 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ยาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง ตรา สกายฟี่
034
11 G 057 007 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตรา สกายฟี่
035
11 G 057 008 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ขมิ้นชัน ตรา สกายฟี่
036
11 G 057 009 03 60
ฮาลาลอื่นๆ ยาระบาย ฐ บ้านยาไทย
037
90 E 556 001 01 59
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มนารีเฟรช
038
90 D173 001 03 57
สินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำแร่ธรรมชาติ ตรากรีนไลฟ์
039
12 F 238 001 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูล ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 201
040
12 F 238 002 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาฟอกโลหิต ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 407
041
12 F 238 003 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาเอ็น - ดานอล 801
042
12 F 238 004 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาหอม ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 102
043
12 F 238 005 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูลห้าราก ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 103
044
12 F 238 006 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูลริดสีดวงทวาร ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 202
045
12 F 238 007 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูลธรณีสันฑะฆาต ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 204
046
12 F 238 008 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูล ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 206
047
12 F 238 009 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูล ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 301
048
12 F 238 010 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูล ตราคุณแม่กัลยา ร้านบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 401
049
12 F 238 011 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาขับลม ชนิดแคปซูล ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 402
050
12 F 238 012 07 59
ฮาลาลอื่นๆ ยาแคปซูล ตราบวรเวชสมุนไพร เบอร์ 403