สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
E 351/2558

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้ง

ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหลารสทั้งทั้งรสเค็มและหวาน

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

140/1 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

กระบี่น้อย 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

083-6327792 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ