สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 292/2552

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านการเกษตรกรบ้านเพ็งอาด

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

327 

หมู่ที่:

11 

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ฝาละมี 

อำเภอ/เขต:

ปากพะยูน 

จังหวัด:

พัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์:

0892981090 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ