สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
E 615/2559

บ้านขนมครูเอก

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

253 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ลานข่อย 

อำเภอ/เขต:

ป่าพะยอม 

จังหวัด:

พัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์:

089 2989688 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ