สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 222/2552

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเหรียง

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

201 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

บ้านนา 

อำเภอ/เขต:

ศรีนครินทร์ 

จังหวัด:

พัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์:

089 2956617 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ