สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
D 806/2558

วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านควนปอม

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

152 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

โคกทราย 

อำเภอ/เขต:

ป่าบอน 

จังหวัด:

พัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์:

086 2779048 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ