สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
D 462/2557

กลุ่มแม่บ้านบางมรวน

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

67/3 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

บางม่วง 

อำเภอ/เขต:

ตะกั่วป่า 

จังหวัด:

พังงา 

เบอร์โทรศัพท์:

085 - 6913396 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ