สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
B 922/2554

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

มะรุ่ย 

อำเภอ/เขต:

ทับปุด 

จังหวัด:

พังงา 

เบอร์โทรศัพท์:

089 - 2883419 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ