สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
D 382/2557

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะกั่วป่า

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

292 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ตะกั่วป่า 

อำเภอ/เขต:

ตะกั่วป่า 

จังหวัด:

พังงา 

เบอร์โทรศัพท์:

084 - 6890536 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ