สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
D 548/2557

ร้านหงี่หลอง (จี้หมิก)

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

8/1 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

กะไหล 

อำเภอ/เขต:

ตะกั่วทุ่ง 

จังหวัด:

พังงา 

เบอร์โทรศัพท์:

076 0 444062 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ