สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
C864/2556

บริษัท เสริมสุข จำกัด

บริษัท เสริมสุข จำกัด

บริษัท�เสริมสุข�จำกัด�(มหาชน)�เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี�2496�และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า�6�ทศวรรษ�ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย�นอกจากนี้�เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย�อาทิ�น้ำดื่มคริสตัล�เครื่องดื่มเกลือแร่�และชาพร้อมดื่มโออิชิ�และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ

ต่อมาบริษัท�ไทยเบฟเวอเรจ�โลจิสติกส์�จำกัด�ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ�และผนึกรวมเป็น�1�ใน�5�บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี�2555�จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ�ตลอดจนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน�ปัจจุบัน�เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก�4�กลุ่ม�ได้แก่�กลุ่มน้ำอัดลม�เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ�กลุ่มน้ำดื่ม�กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม�และกลุ่มการจัดจำหน่าย

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

111 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

สายเอเซีย 

ตำบล/แขวง:

ท่าโรงช้าง 

อำเภอ/เขต:

พุนพิน 

จังหวัด:

สุราษฏร์ธานี 

เบอร์โทรศัพท์:

077254024 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ