สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
A 978/2551

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง

ผลิตเครื่องแกงคุณภาพ

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

446 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

เพชรเกษม 

ตำบล/แขวง:

เขาคราม 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

074-694-202 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ