สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
C 432/2555

ชุมนุมชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด (สาขาคลองท่อม)

ชุมนุมชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด (สาขาคลองท่อม)

ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

88 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

คลองท่อมเหนือ 

อำเภอ/เขต:

คลองท่อม 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-628555-97 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ