สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
A 572/2548

ร้านกระบี่สินโอชาเบเกอร์รี่

ร้านกระบี่สินโอชาเบเกอร์รี่

ผลิตขนมเบเกอร์รี่

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

86 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

มหาราช 

ตำบล/แขวง:

ปากน้ำ 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

081-6766360,074-622074 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ